Polityka prywatności

25 maja 2018 r. to początek obowiązywania unijnego Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej, RODO).

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie Klientów jest dla nas bardzo ważne.

W związku z powyższym, zapewniamy adekwatny poziom zabezpieczenia i zgodne z prawem przetwarzanie wszelkich danych – również osobowych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane Użytkowników są przez nas gromadzone oraz które z tych danych w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami, na adres e-mail: bea.mutke@gmail.com.

§ 1

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka prywatności ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), jest Beata Grabowska-Mutke, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „TERRA ARTE” Beata Grabowska-Mutke, ul. Antoniego Czechowa 5, lok. 4, 40-422 Katowice, NIP: 954-12-80-843.
 4. Dane osobowe Użytkowników i Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych w związku ze świadczeniem usług sprzedaży towarów.
 7. Użytkownik, który korzysta z usług Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.terraarte.pl potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu, a także wyraża zgodę, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy, kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Administratora).
 8. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 9. Administrator na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klientów może być również powierzony innym podmiotom, np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług. Podmioty 0zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie stosownych umów powierzenia.

§ 2

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych:

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej Administratora i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze strony internetowej.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. Administrator w związku ze świadczeniem usługi, może gromadzić dane osobowe Klientów oraz potencjalnych Klientów kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi Klienta, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Klienta i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO – podjęcie czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Administrator przetwarza również dane osobowe Klienta w celu wysyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych mailowo lub telefonicznie (o ile Klient wyrazi zgodę na ich wysyłkę za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości sms i połączeń telefonicznych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie istotnym interesem Administratora będzie marketing produktów i usług własnych.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:
  1. udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
  2. zawarcia i realizacji Umowy, w tym w celach księgowo-podatkowych,
  3. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
  4. zapewnienia pełnej obsługi Klienta,
  5. kontaktowania się z Klientem, w szczególności w celach związanych z obsługą Klienta, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
  6. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy jakości świadczonych usług,
  7. egzekwowania przestrzegania Regulaminu,
 7. Administrator jest uprawniony do przechowywania i przetwarzania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 8. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klienta, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.
 9. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klienta:
  1. adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu;
  2. imię i nazwisko lub nazwa firmy i numer NIP (w przypadku Klienta nie będącego konsumentem);
  3. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby.
 10. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
 11. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klienta:
  1. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, (w szczególności poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi);
  2. agencje marketingowe i inne podmioty wspierające Administratora w działaniach marketingowych;
  3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności.

§ 3

Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Użytkownika. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 3. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień;
 4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
  1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).
 5. Google LLC jest podmiotem z państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych oraz przystąpił do Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO. Komisja Europejska potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw, które przystąpiły do Privacy Shield.
 6. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 7. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.

§ 4

Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
  1. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności,
  2. Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu lokalu.
 3. Klient/Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Gość/Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych
 5. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Użytkownika złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. W terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 6. W celu realizacji swoich praw Gość/Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

§ 5

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej wraz ze stosownym komunikatem.
 2. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.