Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.terraarte.pl obowiązujący od 15.04.2020 roku.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://www.terraarte.pl

Sprzedającym jest Beata Grabowska-Mutke, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „TERRA ARTE” Beata Grabowska-Mutke, ul. Antoniego Czechowa 5 lok. 4, 40-422 Katowice,
NIP: 954-12-80-843.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać za pośrednictwem:

 • Poczty elektronicznej pod adresem: sklep@terraarte.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 602 725 921;
 • Listownie, pod adresem: ul. ul. Antoniego Czechowa 5 lok. 4, 40-422 Katowice.

§ 1

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulacją, o której mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedmiot transakcji – towary, które zostały wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma lub usługa prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Oferta– oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej Towaru, za określoną cenę, uregulowana w dyspozycji art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu oraz terminu realizacji zamówienia;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży określające jednoznacznie ilość i rodzaj Towarów.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 10. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.terraarte.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 11. Voucher – dokument na okaziciela, wystawiony przez Sprzedającego, uprawniający do bezgotówkowego zrealizowania usługi wskazanej w jego treści, posiadający unikalny kod identyfikujący.
 12. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Administrator danych osobowych – Beata Grabowska-Mutke, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „TERRA ARTE” Beata Grabowska-Mutke, ul. Antoniego Czechowa 5 lok. 4, 40-422 Katowice,
  NIP: 954-12-80-843.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy jest prowadzony i administrowany przez Sprzedającego (także w zakresie dotyczącym danych osobowych).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Klientów z serwisu www.terraarte.pl. Ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu www.terraarte.pl umów sprzedaży, określając czynności techniczne prowadzące do jej zawarcia. Przedmiotowy Regulamin został stworzony na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2019, poz. 123), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2019, poz. 123), a także w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową w domenie www.terraarte.pl, jak również telefonicznie oraz mailowo. Złożenie zamówienia stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Celem prowadzenia Sklepu Internetowego jest umożliwienie Klientowi zapoznanie się z towarami oraz usługami oferowanymi przez Sprzedającego, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży towarów i usług.
 5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta wymagań technicznych określonych w § 3 Regulaminu.
 7. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu zrealizowania zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) lub numerem telefonu oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 8. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem www.terraarte.pl, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

§ 3

Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu www.terraarte.pl to: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, Chrome, Safari), a także klawiatura bądź inne urządzenie wskazujące, które umożliwia poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Klient zobligowany jest do posiadania aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Sprzedający informuje, iż podczas korzystania z usług Sklepu Internetowego za pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego, instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna dla prawidłowego świadczenia usługi.

§ 4

Informacje o towarach, usługach i cenach

 1. Wszelkie informacje o oferowanych przez Sklep Internetowy Towarach zamieszczone są na stronie internetowej www.terraarte.pl. Każdy z Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu zaopatrzony jest w informacje dotyczące w szczególności właściwości i cen. Zdjęcia i opisy Towarów zaprezentowane na stronie Sklepu Internetowego podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wytworzenia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie, właściwościach i parametrach towaru. Opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia, które wiążą się z zapewnieniem Klientowi jego czytelnej wersji.
 2. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają krajowy podatek. Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów wysyłki. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest rachunek, który może być dostarczany drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 3. Koszty przesyłki na terenie Polski podane są każdorazowo dla każdego zamówienia po kliknięciu w zakładkę „Koszyk”.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w opisach i cenach Towarów. Uprawnienie to pozostaje bez wpływu na ceny towarów, które zostały zamówione przed datą dokonania zmian.
 5. Nabycie przez Klienta towaru oferowanego przez Sklep Internetowy nie jest jednoznaczne z nabyciem przez Kupującego praw autorskich.

§ 5

Użytkownicy

 1. Użytkownikami korzystającymi ze Sklepu Internetowego w charakterze Klientów mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Użytkownikiem korzystającym ze Sklepu Internetowego w charakterze Sprzedającego jest wyłączenie Beata Grabowska-Mutke, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „TERRA ARTE” Beata Grabowska-Mutke, ul. Antoniego Czechowa 5 lok. 4, 40-422 Katowice, NIP: 954-12-80-843.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania treści niniejszego Regulaminu oraz zobowiązani do niezwłocznego informowania Sprzedającego o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników.

§ 6

Procedura składania zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.terraarte.pl.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia, które zostały oznaczone jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 4. Po dokonaniu wyboru towaru, Klient może przejść do podsumowania swojego zamówienia klikając w zakładkę „Koszyk”. W tym miejscu Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia w zakresie zmiany zawartości koszyka lub ilości zamawianych Towarów. W treści tabeli „Podsumowanie koszyka” wskazywane są każdorazowo ceny dostawy towarów. Dokonując wyboru sposobu dostawy, Klient klika w odpowiednią rubrykę.
 1. Po wprowadzeniu wymaganych danych, Klient klika w zakładkę „Przejdź do kasy” i zostaje przekierowany do kolejnych kroków zamówienia, wskazując odpowiednio dane zamawiającego. Na tym etapie, Klient ma możliwość weryfikacji składanego zamówienia oraz zmiany uprzednio dokonanego wyboru sposobu dostawy Towaru.
 2. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo wypełnił w formularzu zamówienia wszystkie dane osobiste, o których mowa w ust. 6 poniżej oraz zapozna się i zaakceptuje treść niniejszego Regulaminu, oznaczając odpowiednią zakładkę. W celu finalizacji transakcji, Klient klika w zakładkę „Kupuję i płacę”. Klient może uregulować należność wynikającą ze złożonego zamówienia w formie tradycyjnego przelewu lub za pośrednictwem płatności elektronicznych.
 3. W treści formularza zamówienia, Klient jest zobowiązany wskazać:
  1. imię, nazwisko Klienta;
  2. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
  3. dane odbiorcy oraz adres, na który towar ma zostać dostarczony.
 4. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający kontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem będzie niemożliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego, który może zostać załączony do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 7. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu Zamówienia, zostanie wysłana przez Sklep Internetowy wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia, zawarta zostaje umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedającym.
 8. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty odpowiadającej wartości zamówienia na rachunek bankowy podany na etapie realizacji zamówienia oraz w potwierdzeniu zamówienia.
 9. W przypadku braku dostępności Towaru zamówionego przez Klienta w magazynie Sprzedającego, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta w drodze korespondencji mailowej. W zaistniałej sytuacji Klientowi przysługuje prawo do:
  1. Odstąpienia od umowy wraz z żądaniem zwrotu całości uiszczonej należności lub
  2. Żądania wykonania umowy z uwzględnieniem wydłużenia terminu jej realizacji do 30 dni.
 10. W przypadku, gdy Klient zdecyduje o odstąpieniu od umowy na podstawie ust. 12 a) powyżej, Sprzedający zwraca mu całość uiszczonej należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji Kupującego.
 11. Świadczenie przez Sklep Internetowy usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi składania zamówień na Towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Sklep, albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. W przypadku gdy Klient dokona zapłaty za część zamówienia, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

§ 7

Realizacja zamówienia

 1. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego po uprzednim ustaleniu terminu odbioru zamówienia ze Sprzedającym.
 2. Klient ponosi koszty dostawy towaru wskazane każdorazowo po kliknięciu w zakładkę Koszyk oraz na dalszym etapie składania zamówienia.
 3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostarczane są do miejsca wskazanego przez Klienta na etapie składania zamówienia. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Po zakończeniu realizacji zamówienia, Sprzedający przesyła Klientowi wiadomość elektroniczną potwierdzającą przekazanie Towaru do wysyłki, zgodnie ze sposobem dostawy wybranym przez Klienta.
 4. Dostawa odbywa się co do zasady w godzinach roboczych wybranego operatora pocztowego. Szczegółowe warunki realizacji dostawy, a w szczególności terminy realizacji dostawy dostępne są na stronach internetowych operatorów pocztowych. Orientacyjny termin dostawy zamówienia może ulec wydłużeniu w szczególności w przypadku błędnie podanego adresu, niezastania adresata przesyłki w momencie doręczenia lub z innych przyczyn leżących po stronie przewoźnika, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 5. W sytuacji, gdy występują duże różnice w czasie realizacji, gabarytach lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno Zamówienie, Sprzedający może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie. Po przestawieniu Klientowi ostatecznych kosztów dostawy, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli nie zaakceptuje przedstawionych kosztów.

§ 8

Vouchery

 1. Sprzedający umożliwia w ramach funkcjonowania serwisu www.terraarte.pl zakup Voucherów podarunkowych na usługi oraz po cenie szczegółowo określonych w opisach poszczególnych wariantów Voucherów.
 2. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne. Sprzedający zobowiązuje się do świadczenia usług wskazanych na zakupionym Voucherze na rzecz posiadacza Vouchera, który wyposażony jest w indywidualny kod autoryzacyjny.
 3. Po otrzymaniu wpłaty stanowiącej równowartość ceny Vouchera, Sprzedający przesyła na adres mailowy Kupującego wiadomość potwierdzającą zrealizowanie zamówienia. Do niniejszej wiadomości załączony jest link umożliwiający pobranie Vouchera przez Kupującego.
 4. W ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości potwierdzającej zrealizowanie zamówienia, Kupujący otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą indywidualny kod umożliwiający autoryzację Vouchera. Przedmiotowy kod jest warunkiem koniecznym dla realizacji usług wynikających z Vouchera.
 5. Posiadacz Vouchera, w celu jego realizacji zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego lub mailowego ze Sprzedającym w celu umówienia terminu realizacji usługi wynikającej z Vouchera. Usługa realizowana jest w terminie ustalonym przez posiadacza Vouchera oraz Sprzedającego.
 6. Nabywca Vouchera jest zobowiązany do poinformowania posiadacza o warunkach realizacji Vouchera oraz treści niniejszego Regulaminu. Zakup Vouchera przez nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez posiadacza, jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu również przez posiadacza.
 7. Okres ważności Vouchera wynosi pół roku od dnia jego zakupu.
 8. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości. Po spełnieniu usługi obejmującej przedstawiony przez posiadacza Voucher, Kupujący nie może odstąpić od umowy.

§9

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, poprzez wysłanie pisma pocztą na adres: ul. Antoniego Czechowa 5/4, 40-442 Katowice lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@terraarte.pl . Do oświadczenia o odstąpieniu należy dołączyć uprzednio otrzymany dokument księgowy. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwracany towar należy odesłać na adres: ul. Antoniego Czechowa 5/4, 40-442 Katowice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania rzeczy.
 7. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówienia towaru, wyprodukowanego według indywidualnych potrzeb Konsumenta, zgodnie z specyfikacją przekazaną przez Konsumenta.

§ 10

Procedura składania reklamacji

 1. Sklep Internetowy odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, pisząc wiadomość e-mail na adres: sklep@terraarte.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Antoniego Czechowa 5/4, 40-442 Katowice. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na którą wysłana ma zostać odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, dokumentacja fotograficzna, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.
 3. Sklep Internetowy rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 4. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Reklamacja jest uznana za złożoną w dacie uzupełnienia żądanych braków.
 5. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep terraarte.pl

§ 11

Uprawnienia Sprzedającego

 1. Sklep Internetowy ma prawo zawiesić na czas określony albo nieokreślony możliwość składania nowych zamówień przez Klienta w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Sprzedającego lub w inny sposób mu szkodzą.
 2. Sprzedający nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu z przyczyn od Sprzedającego niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej www.terraarte.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Umowy zawierane za pośrednictwem www.terraarte.pl zawierane są w języku polskim.
 3. Sklep Internetowy honoruje wszelkie prawa określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach Ustawy Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia mniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczenia lub wyłączenia jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep Internetowy w www.terraarte.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 5. Sprzedający oświadcza, że odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.terraarte.pl w zakładce Regulamin.
 8. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem www.terraarte.pl następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w sklepie internetowym, treści zawartej umowy.
 9. Sprzedający oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności serwisu, w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem www.terraarte.pl wiadomości o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
 11. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2020 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Formularz odstąpienia od umowy i zwrotu towaru:

Pobierz formularz